Forretningsbetingelser

/Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser2018-11-22T19:54:51+00:00

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som Advoret Advokater påtager sig, medmindre andet er skriftligt aftalt.

MODTAGELSE AF SAGEN

Når ADVORET Advokater modtager en ny sag, kontrolleres det, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb en interessekonflikt, som medfører, at ADVORET Advokater må frasige sig sagen, henvises klienten til en anden advokat.

ADVORET Advokater har pligt til at indhente identitetsoplysninger fra klienter. Dette gælder såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har givet disse oplysninger. Privatklienter (forbrugere) skal derfor fremsende kopi af sygesikringskort og billed-ID, mens erhvervsklienter herudover skal fremsende dokumentation for virksomhedens CVR-registrering og ejerkreds.

ADVORET Advokater sender et anerkendelsesbrev til klienten ved sagens opstart indeholdende de overordnede rammer for den aftalte rådgivning. ADVORET Advokater undersøger samtidig klientens muligheder for at få forsikringsretshjælp, fri proces eller omkostningsgodtgørelse.

HONORAR OG FAKTURERING

Som udgangspunkt fastsætter ADVORET Advokater sit honorar ud fra den tid, der er brugt på sagen, graden af påkrævet specialistviden i sagen, de involverede værdier i sagen, sagens betydning for klienten, sagens opnåede resultat og det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse. Advoret Advokater tilstræber, at kommunikationen sædvanligvis foregår via e-mail i stedet for pr. post.

Privatklienter (forbrugere) får tilsendt et overslag samt oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom ADVORET Advokater så tidligt som muligt orienterer privatklienter (forbrugere), hvis det samlede honorar forventes at overstige størrelsen på overslaget.

Erhvervsklienter får tilsendt et overslag, såfremt det ønskes.

Telefonsamtaler debiteres for hvert påbegyndt (minimum) 15 minutter og e-mail/breve debiteres for hver påbegyndt (minimum) 20 minutter.

Betaling sker netto kontant ved fakturadato. Efter forfaldsdatoen tilskrives der over for erhvervsklienter 2 % morarente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen, og over for privatklienter (forbrugere) renter efter rentelovens bestemmelser. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr.

ADVORET Advokater fremsender sædvanligvis en faktura ved sagens afslutning. I sager, der strækker sig over længere tid, faktureres der sædvanligvis månedsvis.

DEPOSITUM

ADVORET Advokater opkræver et depositum, som delvist dækker de forventede omkostninger og eventuelle udlæg, eksempelvis tinglysningsgebyr, retsafgifter, omkostninger til syn og skøn samt udlæg til lægeattest. Beløbet indsættes på ADVORET Advokaters klientkonto i Danske Bank med reg.nr. 0265 og kontonr. 4638457008 med angivelse af sagens journalnummer.

Beløbet anvendes til udligning af fremtidige fakturaer eller omkostninger, medmindre andet er aftalt.

FORTROLIGHED

ADVORET Advokater er underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at enhver oplysning, som ADVORET Advokater modtager i forbindelse med en sag, behandles med den største fortrolighed.

Ved sagens afslutning returnerer ADVORET Advokater som udgangspunkt de originale dokumenter til klienten.

ETIK 

ADVORET Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, er en del af Advokatsamfundet og medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

ADVORET Advokater efterlever Advokatsamfundets etiske regelsæt og er ligesom andre advokatvirksomheder omfattet af loven om hvidvaskning.

De advokatetiske regler kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

ANVENDELSEN AF JURIDISK BISTAND

Den juridiske bistand må ikke anvendes til andet formål end det konkret aftalte uden skriftlig accept fra ADVORET Advokater, og ADVORET Advokater er udelukkende ansvarlig over for klienten.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem klienten og ADVORET Advokater løses i overensstemmelse med dansk ret og med Københavns Byret som værneting.

ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRINGSDÆKNING

ADVORET Advokater er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser på området.

ADVORET Advokater er ansvars- og garantiforsikret i HDI-Gerling Forsikring gennem aftale med Danske Advokater.  Ansvarsforsikringens dækningsmaksimum er 10 mio. kr. pr. år for ADVORET Advokater, dækningssummen for professionelt ansvar er maksimum 2,5 mio. kr. pr. advokat pr. år., og garantiforsikringens maksimale dækningssum er 5 mio. kr. pr. advokat pr. år.

ADVORET Advokater er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, tab af fortjeneste, tab af goodwill eller image m.v.


ARKIVERING

ADVORET Advokater opbevarer sagsakter på arkiv i minimum fem år regnet fra datoen for sagens afslutning, hvorefter de makuleres.

Kontakt ADVORET Advokater på tlf. 70 70 72 97 eller via e-mail info@advoret.dk

Call Now Button