Forretningsbetingelser for ADVORET Advokaters ydelser

 

1.Indledning:

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som ADVORET Advokater, Naverland 2, 2600 Glostrup, tlf.nr. 70707297, cvr.nr. 18172178, påtager sig, medmindre andet er er aftalt skriftligt.

 

ADVORET Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, og alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og advokaterne er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som forefindes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater. ADVORET Advokater er medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

 

2.Opgaven:

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev. Brevet fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilke medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorartimesatserne for de pågældende personer, om muligt et samlet honorarskøn for opgaven. Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at vi kommer dybere i sagen, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastopgaver, kan dette fraviges.

 

3.Interessekonflikter:

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder. Før vi påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende kunder. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.

 

4.Identitetsoplysninger:

ADVORET Advokater er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger. Kunder skal således sende kopi af adresse-ID (sundhedskort) og billed-ID (pas/kørekort), og derudover skal erhvervsklienter også sende dokumentation for firmaets cvr-registrering og ejerkreds.

5. Honorar:

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til:

– Det anvendte tidsforbrug på opgaven,

– Hvem, der har medvirket til at løse opgaven,

– Opgavens kompleksitet og graden af påkrævet specialistviden i sagen,

– De involverede værdier i sagen

– Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,

– Den betydning, som opgaven har for kunden,

– Det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og

– Det opnåede resultat.

Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.

 

Telefonsamtaler debiteres for hver påbegyndt (minimum) 15 minutter, og e-mail/breve debiteres for hver påbegyndt (minimum) 20 minutter.

 

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når vi modtager en opgave. Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orientere kunden, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget

 

 

6. Betaling:

Almindeligvis udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende opgaver afregnes salæret sædvanligvis bagud hver måned, med mindre andet er aftalt.

 

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved fakturadatoen, og der tillægges moms efter de gældende regler. Over for erhvervsklienter tilskrives der 2 % morarente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen, og overfor privatklienter (forbrugere) renter efter rentelovens bestemmelser efter forfaldsdatoen. Der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 i rykkerbreve.

 

 

7. Forudbetaling:

Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelt opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til f.eks. rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.

8. Klientmidler:

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betaling blive betragtet som klientmidler, der skal stå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder kunder. Indeståender på klientkonto er omfattet af de generelle loft på EUR 100.000 (Ca. 750.000 kr.), som er fastsat til lov om garantifond for indskydere og investorer i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto.

 

ADVORET Advokater påtager sig intet ansvar for en kundes tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

 

ADVORET Advokater har samleklientbankkonti med reg.nr. 9682 og kontonr. 0010007254 i Sparekassen Nørre Nebel.

9. Fortrolighed:

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

10. Insiderhandel:

Alle medarbejdere i ADVORET Advokater er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

11.Anvendelse af vores rådgivning:

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Med mindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til kunden for den ydede rådgivning.

 

Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens ADVORET Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialer.

12. Opbevaring af sager:

ADVORET Advokater fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil kunden anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data mv. henvises til vores persondatapolitik på ADVORET Advokaters hjemmeside.

13. Lovvalg og værneting:

Enhver tvist mellem en kunde og ADVORET Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret med Københavns Byret som værneting.

14. Klager:

På Advokatsamfundets hjemmeside kan der læses om mulighederne for at klage. I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Krionprinsessegade 28, 1306 København K., eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læse mere på www.advokatnaevnet.dk.

15. Ansvar og forsikringsdækning:

Alle advokater hos ADVORET Advokater har tegnet professionel ansvarsforsikring for Danske Advokater og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringen er tegnet hos HDI Forsikring. ADVORET Advokaters ansvar er i enhver henseende begrænset til 2,5 mio pr. advokat pr. år. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.